0

Regulamin

Regulamin sklepu ekotoner.pl

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze
   domeny internetowej www.ekotoner.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych
   przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.ekotoner.pl na rzecz Klientów. 
   Regulamin odnosi się do obrotu detalicznego dla klienta indywidualnego, co za tym idzie nie dotyczy obrotu
   i relacji między firmami. Do tego typu transakcji obowiązują odrębne przepisy ogólne.


2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi,
   pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej
   zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa
   powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio
   z prowadzoną  przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca to X-Tech, Ul. Grunwaldzka 46, 41-819 Zabrze, zarejestrowany
   w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / NIP 6481929533
   oraz REGON 240059467, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim
   za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.ekotoner.pl.
   Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.

6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta,
   na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu,
   w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
   bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów
   przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje
   poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze
   strony internetowej Sklepu.

8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa
   sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),
   poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana
   i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,
   włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości
   nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których
     Klient może się z nim skontaktować, tj. X-Tech adres: Ul. Grunwaldzka 46, 41-819 Zabrze,
     adres poczty elektronicznej: sklep@ekotoner.pl, numer telefonu: 32-275-21-12.

11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może
    skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu,
     pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza
     rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane
      przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący
     czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych,
     którym posługuje się Sprzedawca

18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
     ustawowo wolnych od pracy.


§2. Ogólne warunki Umowne

1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin,
   który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.ekotoner.pl

2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

3. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią
   oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie
   zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem
   strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.


§3. Warunki korzystania i Rejestracja

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta
   urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie
   skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej:
   Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari,
   lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem
   Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego
   utworzeniu,  przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania
   z Konta  Klienta wymaga  się zalogowania przy użyciu hasła.

4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, 
   polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza
   rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich
   obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza,
   przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych,
   a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego
    pola Klient powinien oświadczyć iż:

    6.1. Wyraża wolę zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą,

    6.2. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu
            rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,

    6.3. Zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie,
   uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.

8. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
   właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie
   oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych
   w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

9. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie
   przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu:
   wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie
   przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.
   Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi
   przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem
     Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.


§4. Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

    1.1. Udostępnienie formularza zamówień,

    1.2. Zapytanie o Produkt,

    1.3. Wprowadzenie opinii o Produkcie,

    1.4. Prowadzenie Konta Klienta,

    1.5. Newsletter,

    1.6. Polecenie Produktu,

2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas
   zamówienia oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia
   lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza
   zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

3. Umowa o świadczenie usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili
   rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana
   w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy
   jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt, w celu zapytania Sprzedawcy o dostępność Produktu.

4. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony
   w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana
   w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej
   Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej wprowadzenia.
   Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre
   obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie
   Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.

5. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony
   w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej
   Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

6. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili
   otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy
   o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez
   użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym
   lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.
   Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta,
   polegającena przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje
   dotyczące Produktów lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
   Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji
   przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Klienta lub przy użyciu linka url,
   który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.

7. Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili
   rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana
   w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta.
   Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania
   wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.

8. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana
   przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu
   ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres
   e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.


§5. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu
   przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.
   Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego
   etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób
   składania zamówienia poprzez użycie przycisku:

    3.1. „Rejestracja”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje
            rejestracji  Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

    3.2. „Złóż zamówienie bez zakładania konta”, z pominięciem użycia Konta Klienta.
            Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

    3.3. „Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi
           do kolejnego etapu składania zamówienia.

4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:

   4.1. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,

   4.2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,

   4.3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,

   4.4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

5. Złożenie zamówieniapoprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka,
   informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności
   kosztami Dostarczenia i płatności.

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Finalizuj zamówienie” w Koszyku i jest równoznaczne
   ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania
   informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części,
   rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

9. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia
   okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu
   Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

   9.1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem
         wartości zamówienia,

   9.2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe
          oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości
          zamówienia,

   9.3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail
    pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest
    równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.


§6. Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży
   Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności
   Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających
   na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego.    

7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

8. Wydanie Produktów odbywa się:

   8.1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,

   8.2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w  Dniach Roboczych
          w godz. 8:30-16:30  Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.    

   8.3. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez
         Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.  

   8.4. składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. 
          Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

9. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
   W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu. 


§7. Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej
   Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami
   brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT,natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu
   i wybranej formy płatności.

2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia apo wyborze sposobu Dostarczenia Produktów
   oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi,
   w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

    4.1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,

    4.2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

    4.3. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,

    4.4. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.  

    4.5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

    4.6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu
           lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

   4.7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

   4.8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie,
         nie później niż w terminie14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

        4.8.1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

        4.8.2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

       4.8.3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym
                w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji,
   chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów,
   jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


§8. Reklamacje i gwarancje.

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
   W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta,
   które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę,
   Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową
   Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
   Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
   bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu
   wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
   doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad
   lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadość uczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy,
   chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
   Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
   jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie  uczynił zadość obowiązkowi
   wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
    Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady,
    chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany
    przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
    proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
    Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
    a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

11. Obniżona cena o której stanowi pkt. 9 i 10 powyżej,  powinna pozostawać w takiej proporcji
    do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów
     rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   12.1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego
           polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

   12.2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
           zakończenia sporu między Konsumentem,a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

   12.3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów
           lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony
     do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających  z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji
     do gwaranta.Złożenie reklamacji do gwaranta  może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio
     do gwaranta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

14. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie
     od uprawnień wynikających z gwarancji.


§9. Odstąpienie od Umowy


1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi Elektronicznej, 
   w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik
   stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

FORMULARZ I ZASADY - LINK


2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

   2.1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został  poinformowany 
         przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

   2.2. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych Dostarczanych
         w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie 
   o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu,
   którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta
   od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił
   od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić
   Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę.
   Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
   Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował,
   że sam odbierze Produkt.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego
   charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt
   został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.  

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego
   w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie
   o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się
   w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.


§10. Postanowienia uzupełniające

1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma
   wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej
   Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność
   prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego
   funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocyw rozwiązywaniu problemów technicznych,
   związanych z jego działaniem.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących
   się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność
   za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu
   świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   8.1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,

   8.2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych
         na rzecz. Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi
         lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,

   8.3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

   8.4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie,
         w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,

   8.5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.


§11. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta,
   korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarkiprzy użyciu plików „cookies”.

2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą
   lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy
   jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez
   Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia
   pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania,a także sprzeciwu wobec tego.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały
   w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu
   i zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.

5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia
   Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich
   wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych
   Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu
   teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości
   Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.

8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej
   Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza
   się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.


Kontakt ze sklepem

Masz pytania?

Zadzwoń do nas!

Lub kliknij w KONTAKT.